Политика по управление на качеството и здравето и безопасността при работа

LOGO_1-300x72

„Бигс“ ООД Бургас идвършва дейности по продажба, монтаж, демонтаж, баланс, вулканизация и регенерат на гуми за леки и товарни автомобили. Периодични технически прегледи на пътни-превозни средства.

Ръководството, в лицето на управителите, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ИЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. „Бигс ” ООД изгражда единна интегрирана система за управление (ИСУ) на качеството и здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и  BS OHSAS 18001:2007 като основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване на конкурентноспособността и развитие на бизнеса.

Основните принципи на политиката на ”Бигс” ООД по управление на качеството и здравето и безопасността при работа  са:

  • ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ;
  • СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА.

За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:

  • Непрекъснато повишаване на качеството на създаваните продукти и предоставяни услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност;
  • Непрекъснато подобряване на работната среда и предотвратяване на наранявания и заболявания;
  • Рещаваща роля на Ръководството при определяне насоките, целите и задачите на политиката по управление на качеството и здравето и безопасността при работа  , както и въвличане на целия персонал за реализиране на тази политика;
  • Постигане съответствие на процесите в организацията с приложимите законови и други изисквания
  • Извършване на целенасочен мониторинг и измерване за оценяване на резултатността спрямо здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
  • Изграждане на взаимноизгодни отношения с нашите доставчици, заинтересовани страни и партньори и поставяне на изисквания за високо качество и здраве и безопасност при работа;
  • Развиване на механизми за изпълнението, прегледа и актуализирането на настоящата политика, правейки я достъпна до персонала на дружествата, обществеността и всички останали заинтересовани страни;
  • Непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ, чрез анализ и периодична оценка на постигнатите резултати.

 

Георги Славчев                                                                    Ирена Буланова

Управител                                                                             Управител

01.12.2016.                                                                            01.12.2016.